Việt Đào Tạo - TDV

Trải nghiệm

Trải nghiệm

Revit MEP Căn bản

K.H Revit MEP Căn bản

Khóa học Revit MEP Căn bản E-leaning cung cấp kiến thức và kỹ năng để làm chủ phần mềm Revit MEP, hướng dẫn chi tiết để quản lý và thiết lập dự án.

Revit CTN

Khóa học Revit CTN

Khóa học Revit CTN E-leaning cung cấp kiến thức và kỹ năng để triển khai được hệ thống CTN bằng phần mềm Revit, hướng dẫn chi tiết kết nối layout và thiết bị nhanh chóng và hiệu quả.

Revit PCCC

khóa học Revit PCCC

Khóa học Revit PCCC E-leaning cung cấp kiến thức và kỹ năng để triển khai được hệ thống PCCC bằng phần mềm Revit, hướng dẫn chi tiết kiểm kỹ thuật và dựng hình.

Revit ACMV

khóa học Revit ACMV

Khóa học Revit ACMV E-leaning cung cấp kiến thức và kỹ năng để triển khai được hệ thống điều hòa không khí và thông gió bằng phần mềm Revit, hướng dẫn chi tiết kết nối layout và thiết bị nhanh chóng và hiệu quả.

Revit Điện

khóa học Revit Điện

Khóa học Revit Điện E-leaning cung cấp kiến thức và kỹ năng để triển khai được hệ thống Điện bằng phần mềm Revit, hướng dẫn chi tiết kết nối layout và thiết bị nhanh chóng và hiệu quả.

Team Work trong Revit

K.H Team Work với Revit

Khóa học Làm việc nhóm trên Revit E-leaning cung cấp các nguyên lý và quy tắc làm việc nhóm trên Revit, Hướng dẫn làm việc hiệu quả không bị xung đột quyền khi chạy dự án.

http://www.vietdaotao.com/
http://www.vietdaotao.com/catalog/view/theme/